Hjulbyvej-Gl. kommunegrænse (Nyborg/Ørbæk)

 

 

Dette afsnit omhandler den 2,6 km lange strækning fra Hjulbyvej frem til den gamle kommunegrænse mellem Nyborg og Ørbæk kort efter Svalehøjvej. På strækningen ligger et tidligere vogterhus, og der ses også gennemskæringer og dæmninger samt en del rester af banehegn, sveller, led og en km-sten. Strækningen er senest gennemgået april 2018

 

 

Kort efter Hjulbyvej ved adgangsvejen til Ferritslevvej 29, findes resterne af overkørsel nr. 68 (foto: srk 14/4-10)

 

På den anden side af vejen er der også en smule ledstolpe tilbage, som beboeren, Carsten Hansen, peger på. Samme gør hvad han kan for at værne om banens efterladenskaber, og det er jo sød musik (foto: srk 14/4-10)

 

Ved overkørsel nr. 68 ses en dæmning op mod Hjulbyvej, hvilket er overraskende, da gamle kort viser, banen på dette sted lå i en 150 m lang udgravning. Carsten Hansen, der flyttede ind i 1986, fortalte, der seks år tidligere var blevet fyldt jord i udgravningen. Dette er formodentlig sket i forbindelse med bygningen af Hjulbyvej på samme tid. Måske er jordpåfyldningen også skyld i, at ledstolperne på den modsatte side af banen er væk?  (foto: srk 14/4-10)

 

Samme sted med set mod Ringe. Banen lå, hvor der nu er græs. Her er udgravningen også fyldt op, og der er intet at se mere (foto: srk 14/4-10)

 

Efter marken og 500 m længere fremme mod Refsvindinge/Ringe lå vogterhus nr. 13 på en mindre vej (Ellebækgårdsvej) mellem Lamdrup og Vindinge

 

Sådan ser stedet ud i dag, når man kommer ad Ellebækgårdsvej fra Lamdrup mod Hjulbyvej. Banen krydsede vejen, hvor den er højest. Huset med den gule gavl kunne ved første øjekast ligne et vogterhus, men de gamle bøger viser, huset blev opført i 1939 af murermester Johan Andersen, hvor jernbanen afhændede arealet. Hvad der er sket med det tidligere vogterhus nr. 13 fremgår ikke. I 1930'erne afløstes bommene mange steder af automatiske blinklyssignaler, og ledvogterhusene mistede deres betydning. Sydfyenske Jernbaner annoncerede i Fyens Stiftstidende i 1938, at i medfør af lov nr. 28 af 1. februar 1930 havde selskabet erholdt tilladelse til fra søndag den 9. oktober 1938 at nedlægge bevogtningen på stedet. Vejen flankeres af to malede skinnestumper 25 m før sporets tidligere placering (foto: srk 28/4-10)

 

Ellebækgårdsvej set mod Lamdrup. De to skinnestumper står 8 m før det sted, hvor sporet krydsede vejen. Længere ude ses de to andre stumper, der står 25 m efter sporets tidligere placering (foto: srk 28/4-10)

 

Nærbillede af en af skinnerne (foto: srk 28/4-10)

 

Her lå sporet set mod Nyborg (foto: srk 28/4-10)

 

Her lå sporet set den modsatte vej - mod Refsvindinge/Ringe. Dæmningen, der førte op til overkørslen og var 200 m lang, er helt væk (foto: srk 28/4-10)

 

Bevæger man sig 650 m længere ud på marken, dukker der en dæmning op fra banens tid. Billedet er set mod Ellebækgårdsvej (Lamdrup/Nyborg) og den gule pil peger på huset, der ligger tæt på det tidligere vogterhus nr. 13 (foto: srk 18/4-18)

 

Dæmningen set den modsatte vej (mod Refsvindinge/Ringe). Det er Rosilde Højgård til venstre. Der ses ingen rester af banehegnet (foto: srk 18/4-18)

 

Ved Rosilde Højgård er der hul i dæmningen, hvor der tidligere var et markled. Dæmningen fortsætter på den modsatte side. Set mod Refsvindinge/Ringe (foto: srk 18/4-18)

 

Ved overkørslen ses ingen rester af markleddet, men lidt derfra ses de to lodrette skinnestumper, der var en del af leddet. Vist med gule pile. De kan ikke have stået her, mens banen var i drift, men må være flyttet senere, hvilket ikke er set andre steder. Leddet står vinkelret på banen, der lå lige til venstre bag ved støttemuren (foto: srk 18/4-18)

 

Nærbillede af den korte skinne i venstre side hvor inskriptionen "UNION HORST 1875" ses. Skinnen stammer formodentlig fra en anden af Sydfyenske Jernbaners strækninger: Odense-Ringe-Svendborg, der åbnede i 1876, og hvor der blev brugt jernskinner, der senere måtte udveksles med nye stålskinner. Perrontaget på Ringe station blev også holdt oppe af de samme skinner, indtil det forsvandt omkring 1985. Genbrug var heller ikke et ukendt begreb dengang (foto: srk 18/4-18)

 

Et luftfoto fra 1951 afslører leddets oprindelige placering ved Rosilde Højgård (ophav: Sylvest Jensen)

 

Dæmningsrest bag ved Rosilde Højgård kort efter overkørslen set mod Refsvindinge/Ringe. Dæmningen er ca. 200 m lang. Et enkelt sted er der lavet en ny markoverkørsel ved at fjerne noget af dæmningen (foto: srk 18/4-18)

 

Efterhånden flader dæmningen ud og slutter for enden af træerne. Set mod Refsvindinge/Ringe (foto: srk 18/4-18)

 

Efter dæmningen mødes man af en græsmark de næste 100 m, inden der atter ses spor efter banen ved træerne (foto: srk 18/4-18)

 

Ved første øjekast ligner det en idyllisk sø, men er en dybere udgravning, hvor banen lå. I dag er den helt vandfyldt. Set mod Refsvindinge/Ringe (foto: srk 18/4-18)

 

Her ender udgravningen, der er 100 m lang. Resten er fyldt op med jord. Under pilen ses vogterhus nr. 12 på Svalehøjvej - set mod Refsvindinge/Ringe (foto: srk 18/4-18)

 

200 meter længere ude mod Refsvindinge/Ringe lå den næste større overkørsel ved Svalehøjgård, der også nødvendiggjorde opførelse af et vogterhus

 

Billedet er taget hvor Svalehøjvej lå inden banen blev anlagt set mod nuværende Svalehøjvej/Hjulbyvej. Sporet krydsede, hvor bilen holder. Den tidligere udgravning er fyldt op. Venstre side er mod Lamdrup/Nyborg. I den gule cirkel ses et lodretstående, rustent vinkeljern med en bolt, der godt kunne stamme fra banen (foto: srk 28/4-10)

 

Vinkeljernet i nærbillede (foto: srk 28/4-10)

 

Mange steder måtte veje lægges om af hensyn til jernbanen, da det er begrænset, hvor skarpe kurver og store stigninger et lokomotiv kan klare. Det var næsten altid de vejfarende, der måtte tilpasse sig jernbanen. Dengang var det mest hestevogne, men med bilens udvikling var det ikke hensigtsmæssigt med alle de vejsving. Svalehøjvej blev også forlagt, hvorved der opstod tre skarpe sving i forbindelse med overkørslen. Noget der ikke var til gavn for trafiksikkerheden. De fleste steder blev vejene rettet ud igen efter banens ophør, men på Svalehøjvej er det ikke sket

 

Set mod Refsvindinge/Ringe. I baggrunden til højre ligger vogterhus nr. 12 med adressen Svalehøjvej 6. Udgravningen hvor togene kørte er temmelig fugtig (foto: srk 28/4-10)

 

Vogterhus nr. 12 tættere på. Tilbygningerne er ikke helt så store som set andre steder (foto: srk 28/4-10)

 

Vogterhus nr. 12. Her ses de originale gule mursten ved gavlen (foto: srk 28/4-10)

 

Svalehøjvej ved vogterhuset med en længere dæmningsrest mod Refsvindinge/Ringe. Det kuperede terræn ses tydeligt. Næste billede viser samme dæmning tættere på (foto: srk 28/4-10)

 

Lige efter Svalehøjvej ligger der en velbevaret dæmning, 500 m lang og op til 6 m høj. Dæmningen fortsætter ind i bevoksningen i en venstrekurve. På det første åbne stykke fandtes ingen banerester. På begge sider er der opdyrkede marker helt op til dæmningen. Set mod Refsvindinge/Ringe (foto: srk 28/4-10)

 

Set den modsatte vej fra dæmningen med vogterhus nr. 12 (foto: srk 28/4-10)

 

Dæmningen inde i bevoksningen (foto: srk 28/4-10)

 

Ret hurtigt dukker der sveller op. Nogle hulter til bulter andre, som på billedet, ser ud til at ligge hvor de blev anbragt sidst sporet blev udvekslet. Det er tilsyneladende kun sveller sammenkoblede med bolte, der ses. Disse blev lagt under skinneenderne. Nærbillede heruder (foto: srk 28/4-10)

 

Nærbillede af sammenkoblede sveller. Der fandtes ingen årgangssøm (foto: srk 28/4-10)

 

Ifølge annalerne blev sporet på denne strækning udvekslet sidste gang i 1942 med ca. 30 år gamle 37 kg/m skinner fra DSB, der havde fået dem til overs efter udveksling til kraftigere spor andre steder. Da skinneenderne var deformerede, blev de afkortet og svejset sammen parvis til 17 m længde. Skinnerne blev lagt med faste stød og koblede sveller under skinneenderne. Der var 25 sveller under hver skinnelængde. Sporet tillod herefter et akseltryk på 16 tons. 

 

Lidt banehegn ses også i højre side mod Ringe (foto: srk 28/4-10)

 

Dæmningen set mod Nyborg. Her har der været en markoverkørsel og umiddelbart ved siden af står en trekantet km-sten markeret med gul cirkel (foto: srk 28/4-10)

 

Banens km-sten tættere på så det kan ses, at stenen angav 8,0 km banelængde fra Nyborg (foto: srk 28/4-10)

 

Helt tæt på kan det ses, at banelængden er angivet på to flader. Stenen har været hvidmalet med røde tal, men det er længe siden. Kilometreringen startede i Nyborg, hvorimod nummereringen af vogterhusene startede fra Ringe (foto: srk 28/4-10)

 

45 meter efter km-stenen ender dæmningen brat, og der er ikke mere at se efter banen, der fortsatte ind i lysningen, hvor der nu er en indhegnet plantage. Her gik den gamle kommunegrænse mellem Nyborg og Ørbæk (foto: srk 28/4-10)

 

Til gengæld er der en storslået udsigt herfra, hvor dæmningen ender (foto: srk 28/4-10)

 

 

Forrige

Næste