Forrige

Næste

Km 14,3 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Kølstrup vist på ældre kort (1:20.000)

 

Kølstrup station ca. 1910. Stationsbygningen blev i 1912 udvidet med en sidefløj til højre indeholdende ventesal og kontor. Helt til højre ses det gamle vægterhus, der blev erstattet af et nyt parcelhus i begyndelsen af 1960'erne. På perronen ses bl.a. stationsforstander Johannes Tønnesen f. 1872, dennes hustru og fem børn. Nr. 2 fra venstre, Ejner f. 1905, blev stationsforstander i Dræby til banens lukning og barn nr. 3, Margrethe f. 1902, blev stationsbestyrer her i Kølstrup til banens ophør i 1966. Barn nr. 5, Marie f. 1896, blev stationsforstander i Revninge (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kølstrup station set fra banesiden. Som det ses, er der nu kommet en sidefløj til. Da de kasseklippede træer efterhånden skjulte stationsskiltet, måtte det flyttes længere ned for at kunne ses fra toget (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Kølstrup stations grundplan. Mål er opgivet i meter. Stationen var en type II landstation tegnet af DSB's berømte arkitekt Heinrich Wenck (1851-1936). Tilsvarende stationsbygninger blev opført i Dalby, Seden, Dræby og Mesinge. De tre sidstnævnte steder dog i en spejlvendt udgave (Ophav: Holtrup, Signalposten 1992)

 

Kølstrup station i snevejr o. 1930. På perronen ses Niels og Margrethe Kjelstrup samt en "stationshund". De bestyrede stationen helt frem til nedlæggelsen i 1966. Her ses også det karakteristiske privatbanesignal med en vinge for hver køreretning (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kølstrup station med to banearbejdere. Fra venstre Marius Hansen og Laurits Madsen fra Revninge, hvor hustruen passede stationen. Fotografiet er udateret men formodentlig fra o. 1938. Laurits Madsen blev født den 4/4-1895 på Kamgården i Hundslevgyden (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Edmonsonsk billet Kølstrup-Odense

 

Kølstrup station i 1960'erne. Som eneste sted på banen var varehuset malet gult. Stationsbestyrer Margrethe Kjelstrup er på vej hen til signalmasten, da et person- og godstog skal krydse hinanden (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Dagligdag på Kølstrup station med motorvogn i begyndelsen af 1960'erne (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv) 

 

Kølstrup station set mod Ladby/Martofte (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Kølstrup station med lokomotivet OKMJ nr. 14 leveret af tyske Henschel i 1910. Efter banens ophør blev lokomotivet solgt og kørte indtil 2005 veterantog for Nordsjællands Jernbaneklub, hvor det nu er hensat og afventer et større restaureringsarbejde. Billedet er udateret men formodentlig fra o. 1960 (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kølstrup station. Stationsbestyrer Margrethe Kjelstrup afventer banens sidste tog marts 1966 (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kølstrup stations billetluge set fra begge sider. Der ser ikke ud til at være sket de store ændringer siden banens nedlæggelse 25 år tidligere (Foto: Ole Svensson 1991)

 

Billet udstedt i Kølstrup den 30. marts 1966 gældende til Martofte og retur for kr. 6,30. Dog betinget af at tilbagerejsen skulle ske senest tre dage senere, hvilket ville have været en umulighed, da banen lukkede næste dag (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kølstrup station set mod Trellerup/Odense 1951 (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Kølstrup med overkørslen kort efter stationen mod Ladby/Martofte 1948 (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Kølstrup med tog mod Odense ved overkørslen ved stationen. Årstal ukendt (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kølstrup station set fra luften 1954. Findes stadig på adressen Vægterbakken 30, Hundslev, 5300 Kerteminde. Her lå varehuset tættere på hovedbygningen end normalt og var malet gult med grønne døre

 

Det stod i avisen for 105 år siden:

Fyens Stiftstidende den 29. mar. 1913

>> Murermester Eriksen i Seden vilde forleden Dag besøge Tømrermester Olsen i Kerteminde (som han er Bedstefader til), og han tog da med Eftermiddagstoget fra Seden. Ved Kølstrup Station gik han et Øjeblik ud af Toget, som, medens han var ude, kørte fra ham.

Men gamle Eriksen var ikke forknyt, og skønt han er 85 Aar gammel begav han sig straks paa Apostlenes Heste ad Kerteminde til.

Ved Halvottetiden naaede han i bedste Velgaaende til Tømmermester Olsen paa Feden <<

 

Det stod i avisen for 90 år siden:

Fyens Stiftstidende den 21. nov. 1928

>> Dræbt af Kerteminde-Toget - En Ulykke ved Kølstrup Station.

Ved den aabne Overkørsel sydfor Kølstrup Station skete igaar Eftermiddags ved 3-Tiden en uhyggelig Ulykke, som kostede Snedker Lars Madsens 61-aarige Hustru Livet.

Eftermiddagstogene paa Kertemindebanen krydser hinanden ved Kølstrup, og Toget fra Odense, der kommer først til Stationen, maa derfor efter at være kørt ind paa Hovedsporet og ekspederet, rangere ind paa Vigesporet. Da Toget igaar under denne Rangering kørte frem, dukkede pludselig Fru Madsen ved Overkørslen frem foran Lokomotivet. Føreren, O.P. Hansen, bremsede straks haardt og fik hurtigt standset Toget, der kun havde langsom Fart paa, men Fru Madsen var bleven væltet omkuld og laa fastklemt mellem Kofangeren og Banelegemet. Hun var bevidstløs.

Man maatte skrue Kofangeren af, for at faa hende befriet, og Læge Bichel, Rynkeby, der var tilkaldt, beordrede hende indlagt paa Sygehuset. I Falcks Ambulance kørtes hun til Sygehuset, men ved ankomsten hertil var hun død.

Fru Madsen skulde idag have fejret Sølvbryllup sammen med sin Mand << 

 

Det stod i avisen for 75 år siden:

Fyens Stiftstidende den 2. jun. 1943

>> En Tyv stjal Brevene fra Postbudets Taske. Han havde stillet Tasken fra sig i Stationens Ventesal.

Paa Kølstrup Station er der i Morges mellem Kl. 7 og 9 sket et usædvanligt Tyveri af Postsager. Et Ekstrabud, der besørger to Postruter, den ene til Østergaard og den anden til Hundslev, havde stillet sin Taske fra sig i Venteværelset, medens han besørgede Turen til Østergaard. Da han kom tilbage, opdagede han, at en Tyv havde fjernet Brevene, ca. 40 ialt, samt nogle Indbetalings- og Udbetalingskort. Der var kun Aviser tilbage i Tasken.

Kriminalpolitiet fra Kerteminde har faaet Anmeldelse om Tyveriet og søger nu efter Gerningsmanden <<

 

Det stod i avisen for 75 år siden:

Fyens Stiftstidende den 23. dec. 1943

>> Tyveri eller Forveksling?

Træskomand Jacob Hansen, Hundslev Nymark, har været ude for det kedelige Tilfælde at miste et Par Skistøvler, som han havde købt i Odense, og som skulde bruges til en Julegave. Han havde lagt Pakken fra sig i Toget, da han rejste hjem, men da han skulde af ved Kølstrup Station, var Pakken borte fra Nettet over hans Plads.

Det passerede er meldt til Kriminalpolitiet i Kerteminde, der nu undersøger Sagen. Der kan eventuelt foreligge en Forveksling, og i saa Tilfælde vil den nye Ejer af Støvlerne sikkert berigtige sin Fejltagelse <<

 

Det stod i avisen for 55 år siden:

Fyens Stiftstidende den 5. maj 1963

>> Fra mandag den 6. maj 1963 sættes lyssignal i drift ved Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbanes overkørsel for den nyanlagte bivej fra Kølstrup by og til landevejen (Nymarken).

De vejfarende skal standse for rødt blink, og togene fløjter ikke ved passage af overkørslen. Direktøren <<

 

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Kølstrup: 

"Til lidt før Kølstrup station går linien som trukket efter en lineal, men lidt før denne station - vel en lille km - skifter banen retning og kommer i en blød kurve i en mere østlig retning. Nu bliver landskabet lidt mere muntert for glimtvis får vi et lille kig ud over noret. Kølstrup station ligner til forveksling både i stil og størrelse de forrige stationer, så her er ingen overraskelse at hente. Tilsyneladende er den eneste afveksling varehusets beliggenhed og ikke mindst farven: huset er gult med grønne døre. Det er for øvrigt rykket betydelig nærmere hovedbygningen end vi ellers har set. Også her står de obligatoriske i firkant klippede træer foran stationsbygningen. Over for denne har vi sidesporet med den sædvanlige rampe for læsning af sukkerroer, men sidesporet er med et ekstra skifte forlænget videre ud i retning mod Kerteminde og ender i et kort blindspor parallelt med hovedsporet. Dette forlængede sidespor bruges efter sigende (togpersonalet oplyser dette) i roekampagnen af godstogene, når de skal overhale/krydse. Også her er pænt og nydeligt, ja faktisk virker stedet helt hyggeligt. På perronen står det sædvanlige dobbeltarmede signal. Lidt efter Kølstrup går banen over i en mere nordøstlig retning, men stadig gennem et yderst jævnt terræn, frugtbart, men lidt kedeligt"

 

Stationsmester J.M.H. Tønnesen 

f. 24/7-1872 i Kissendrup

(Foto: Jens Larsen)

 

Kølstrups første stationsmester var Johannes Marius Hansen Tønnesen fra 1900-1930. Billedet er fra 1925, hvor han fejrede 25 års jubilæum. Efter sin død 31/10-1930 overtog hans datter og svigersøn - Margrethe og Niels Kjelstrup - hvervet dog kun som stationsbestyrere helt frem til banens nedlæggelse i 1966

 

Kølstrup station blev solgt for 60.000 kr. til den tidligere stationsbestyrer Margrethe Kjelstrup (tinglyst 2/2-1970) og forblev stort set uforandret frem til 1991, hvor stationen atter blev handlet

 

Kølstrup station set fra banesiden i 2009. Selv de karakteristiske perron-træer er bevarede (Foto: srk 17/10-2009)

 

Damptog på vej mod Odense ca. 300 m øst for Kølstrup station. Årstal ukendt men formodentlig 1950'erne (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Omtrent 300 m efter Kølstrup station og i dette flade terræn var det alligevel nødvendigt at opføre en 550 m lang banedæmning. Noget af den ses midt i billedet fra 1952. Højre side er mod Ladby/Martofte. I baggrunden skimtes Kølstrup Kirke (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Kølstrup. Samme sted 57 år senere. Det meste af dæmningen er stadig intakt (Foto: Mathias Dyhr 17/10-2009)

 

Kølstrup. Her ender dæmningen i dag. Mathias Dyhr (tv) og Niels Risby Andersen, OZ5NM, peger mod Kølstrup station, hvor der er forsvundet 180 m dæmning på nabogrunden. Niels ønsker at bevare den del af dæmningen, der befinder sig på egen matrikel. Forældrene drev i mange år et gartneri på stedet, og han har således oplevet banen på nærmeste hold. Faderen, Georg Andersen, forsøgte gennem det lokale sogneråd at bevare banen. Desværre uden held. Til gengæld nåede hans mor at bevare en af banens km-sten, der stod på dæmningen 700 m efter Kølstrup station (Foto: srk 17/10-2009)

 

Kølstrup. Km 15 sten der tidligere stod på

dæmningen (Foto: srk 17/10-2009)

 

Kølstrup-Ladby. Motortog med en enkelt godsvogn ved Kejrup Allé på vej mod Kølstrup/Odense i 1951. Overkørslen lå 2,1 km fra Kølstrup og 600 m før Ladby station. Kølstrup Kirke ses yderst til højre (Ophav: Odense Luftfoto)


Kølstrup sporplan

Næste stop: LADBY


til oversigtskortet