Forrige

Næste

Km 4,0 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Biskorup vist på ældre kort (1:20.000)

 

Biskorup trinbræt. Formodentlig rester efter trinbrættet der blev oprettet omkring 1925 (Trinbrættet er dog omtalt i avisen allerede i 1913, se længere nede) og nedlagt 1945-46. Nu beliggende i Hybenhaven i den store Vollsmose bebyggelse ved Odense. Grunden til at trinbrættet blev oprettet på dette øde sted skyldtes broforholdene  over Odense Å. Beboerne på stedet måtte tidligere en lang omvej for at komme til Seden station  (Foto: Ulf Holtrup 25/4-1964)

 

Biskorup trinbræt. Luftfoto fra 1945 hvor trinbrættet angiveligt eksisterede, alligevel er det svært at se noget på billedet. Fra den lodrette skygge midt i cirklen gik en sti ned til vejen

 

Biskorup trinbræt. Der findes desværre ingen tilgængelige fotografier af trinbrættet, men heldigvis er det vist med "Trbr" på et målebordsblad fra perioden 1928-40 (ved den røde pil). Et nyere kort med nutidens veje og bygninger ses nedenunder, så det er nemmere at orientere sig. Der findes ingen rester af trinbrættet eller banen i nærheden. Der var 800 m til Seden station. Som det også ses på kortet findes en afvandingsgrøft 260 m før trinbrættet. Vandet blev ledt under banen i et rør indstøbt i cement. Denne underføring findes stadig og indgår i et stisystem

 

Billedet er set mod Kerteminde. Sporet lå, hvor stien ses og fortsatte ind i Hybenhaven 196, men forinden passeredes vandløbet på en 6 m bred rørunderføring. Gamle kort viser, at banen på dette sted lå på en høj dæmning, men denne ses ikke længere (Foto: srk 27/4-2011)

 

Billedet viser, hvad der er tilbage af rørunderføringen i dag, hhv. i venstre og højre side set fra Odense. Det må efterhånden også være det sidste spor efter OKMJ i den store Vollsmose bebyggelse (Foto: srk 27/4-2011)

 

Tilbage til OKMJ-tiden da der endnu kørte tog på banen og et vandløb, der krævede en rigtig bro nemlig Odense Å ved Seden:

 

Odense Å med jernbanebroen og den nye vejbro for Kertemindevejen. I baggrunden Seden station, hvor der holder et tog. Billedet skulle efter det oplyste være fra 1952, men på det tidspunkt var vejbroen over åen ikke opført og åen rettet ud. Må være fra o. 1960. KLIK HER  for at se billedet i en højere opløsning (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Odense Å. Jernbanebroen mellem Biskorup og Seden under opførelse omkring 1899 (Foto: Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Odense Å. Kort før Seden station passeredes åen på en 24,8 m lang gitterdrager-bro, der er væk i dag. Toget på billedet er et udflugtstog med fysisk handicappede og bestod mest af liggevogne fra Wagon-Lits. I 1965 gik turen bl.a. til Kerteminde. Man brugte to af banens motorvogne som trækkraft. En foran til at trække og en bagest til at skubbe (Foto: Arne Kirkeby 1965)

 

Odense Å. Broen var noget af det sidste af OKMJ, der forsvandt, for den lå der stadig op til midt i 70'erne flot rødmalet. Billedet viser en MD med en post- og personvogn på vej mod Kerteminde en af de sidste dage, banen kørte (Foto: Hans Gerner Christiansen 1966)

 

Det stod i avisen for 105 år siden:

Fyens Stiftstidende den 4. sep. 1913

>> Man maa ikke spille Togfører.

Biskorup, Torsdag.

Grundlovsdagen iaar kom en ung Mand fra Odense i en noget oprømt Tilstand og skulde hen at se paa Kertemindetoget, som holdt ved Biskorup Holdeplads.

Han fløjtede da i sine Fingre, og Personalet troede, at det var Afgangssignal til Toget; men Fejltagelsen blev dog heldigvis opdaget, inden Toget kom i Gang, saa der skete ingen Ulykker.

Den unge Mand, der den Gang tjente i Biskorup, forsvandt straks efter fra Egnen, men er nu bleven funden og har i Odense Herreds Politiret maattet bløde en Bøde paa 20 Kr. til Statskassen <<

 

Det stod i avisen for 73 år siden:

Fyens Stiftstidende den 16. jan. 1945

>> Toget holder ikke i Biskorup.

Beboerne faar Lov at gaa paa Banelinjen.

Der har nu i nogle Aar eksisteret en Holdeplads - et "Trinbrædt" i Biskorup, hvor Kertemindetoget har holdt, naar Signalet var hejst. Men nu vil Toget snart køre forbi uden at standse.

Kertemindebanen har indsendt Andragende til Odense Byraad om at maatte sløjfe Holdepladsen, der kun ligger 400 Meter fra Seden Station. Banen har forhandlet med Beboerne, der har akcepteret Holdepladsens Nedlægning imod at de paa visse nærmere Betingelser faar Lov at gaa paa Jernbanelinjen til Seden Station, hvorved de sparer en stor Omvej, og Byraadet gik i Gaar med til Nedlægningen.

Betingelsen er imidlertid, at Trinbrædtet kan etableres igen, dersom f. Eks. en Udstykning skulde bevirke at Byens Indbyggertal stiger væsentligt <<

 

Den gang var der sikkert ingen, der vidste, Biskorup trinbræt kom til at ligge inde i den store Vollsmose-bebyggelse mange år senere, og at det ville have været passende at genåbne trinbrættet, men da det blev aktuelt omkring 1970, var hele banen forsvundet

 

Det stod i avisen for 59 år siden:

Fyens Stiftstidende den 27. jan. 1959

>> Lyssignal ved banen over Biskorupvej.

 Torsdag morgen indføres der lyssignal-system ved Kerteminde-banens overkørsel paa Biskorupvej, umiddelbart vest for Seden Station. Ved rødt blink skal vejtrafikken standse, og togene fløjter normalt ikke <<

 

 


Biskorup sporplan

Næste stop: SEDEN


til oversigtskortet