Forrige

Næste

Km 7,8 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Agedrup vist på ældre kort (1:20.000)

 

Agedrup station set fra banesiden på postkort omkring 1915 (Ophav: Agedrup Sogns Lokalarkiv)

 

Agedrup station set fra banesiden anno 1964. Perrontræerne er blevet større sammenlignet med forrige foto. Højre side er mod Vester Kærby/Martofte (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Agedrup station set fra luften 1951. Højre side er mod V. Kærby/Martofte (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Agedrup station og nærmeste omegn 1956. Venstre side er mod Bullerup/Odense (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Agedrup station. Udrangerede vognkasser (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Agedrup stationsskilt o. 1966

 

Agedrup station kan erhverves som model fra midten af april 2011. Stationen var af samme type som i Ladby, Revninge og Rynkeby. De to sidstnævnte dog spejlvendte (Foto: Witzel Hobby)

 

Agedrup station set fra luften 1954. Stationsbygningen lå, hvor Sportoften 7-9, 5320 Agedrup nu ligger. Mon ikke vejnavnet "Sportoften" er afledt af stedets fortid? Men det er også alt, der stadig minder om Agedrups jernbane

 

Det stod i avisen for 115 år siden:

Fyens Stiftstidende den 25. feb. 1903

>> Løbske Heste.

Da Toget fra Kjerteminde, som ankommer til Odense Kl. 4,20 Eftermiddag, igaar ankom til Agedrup Station, holdt en med to Heste forspændt Arbejdsvogn fra Klarskov ved Stationens pakhus. Ved Lokomotivets Fløjten før Stationen bleve Hestene sky og satte afsted i fuld Fart om ad Perronen, Karlen, som stod ved siden af Vognen, formaaede ikke at holde dem.

Paa Perronen tørnede Vognen først imod et af de smaa Træer, og temmelig nær foran Lokomotivet vilde Hestene have løbet over Sporet, men Lokomotivføreren gav da et Fløjt fra Maskinen, det bevirkede, at de drejede tilhøjre og atter ind paa Perronen, her stødte de paa Stationens Signal, der blev væltet. De fortsatte derefter deres vilde Løb ad Vejen ind efter Agedrup By, men ved Indgangen til Byen bleve de standsede af nogle behjertede Mænd.

Efterat Seletøjet, der var gaaet noget istykker, var repareret, kjørte Karlen atter til Stationen og modtog de Varer, han saa hovedkulds var kommen bort fra <<

 

Det stod i avisen for 114 år siden:

Fyens Stiftstidende den 11. okt. 1904

>> Ulykke paa Kjertemindebanen.

Iaftes skete den Ulykke paa Kjertemindebanen, at sidste Tog fra Odense ved Agedrup overkjørte en ældre Kvinde saaledes, at det medførte Døden.

Saavidt vi have kunnet bringe i Erfaring, skete Ulykken ved Togets Ankomst til Stationen og antages hidrørt ved, at den Paagjeldende ved at ville stige ned - muligvis før Toget var helt standset - er snublet og falden ned, saaledes at hun har faaet Benene ned under Toget.

Den Tilskadekomne førtes ind til Kjerteminde, hvor Læge Hviid, der var tilkaldt, var tilstede ved Togets Ankomst. Det viste sig imidlertid, at den Saarede var afgaaet ved Døden, inden Toget naaede Byen.

Den Overkjørte, Enke Karen Larsen fra Agedrup, var en Kvinde paa godt et halvt Hundrede Aar. Hun kom med Toget fra Odense  <<

 

Et opslag i kirkebogen viser, at den dræbte, Karen Sørensen, var født Larsen d. 21/11-1852 i Bullerup og blev 51 år gammel. I kirkebogen er jernbaneulykken anført. Den pågældende blev begravet på Agedrup Kirkegård 15/10-1904

 

Det stod i avisen for 106 år siden:

Fyens Stiftstidende den 4. mar. 1912

>> Agedrup, Lørdag

I Nat har Indbrudstyve været paa Spil ved Stationen her, hvor de har opbrudt Vinduet til et Værelse ved Siden af Kontoret.

De er imidlertid blevne skræmmede af en Hund, der laa i Kontoret <<

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Agedrup:

"Vi skal kun 1,3 km længere frem før vi når næste station: Agedrup, hvis "omsætning" i forhold til Bullerups er lidt bedre. Jeg må lige tilføje, at vi stadig bevæger os i nordøstlig retning. På turen hertil passerer vi Vejrup Å og en lille (meget lille) skov, som trods alt giver lidt afveksling i det flade, lavtliggende terræn, men vi er altså kommet til Agedrup station. Den er næsten identisk med Bullerup station. Som i Bullerup er der sidespor, hvor der også her er opført en rampe, så det blev forholdsvis let at læsse roerne, der skulle til sukkerfabrikken i Odense. Her er beboelse på 1.sal - et gennemgående træk for alle landstationerne. På perronen er opstillet det sædvanlige "dobbelte", her lave, armsignal, og de sædvanlige klippede træer foran hovedbygningen mangler heller ikke her" 

 

Agedrups første stationsformand var Mathias Marius Jensen f. 28/8-1865 i Ubberud

 

Agedrup station blev sammen med Seden og Bullerup solgt samlet for 390.000 kr. til den daværende Fjordager Kommune, tinglyst 25/1-1969. Stationen blev kort efter revet ned og området bebygget med parcelhuse, som det var på mode dengang

 

140 m før Agedrup station fra Bullerup/Odense blev banen ført over et mindre vandløb på en bro. I dag er overbygningen erstattet af en af træ til brug for den gang- og cykelsti, der nu følger banens tracé ud til Agedrupvej. Omkring stationen er der intet tilbage af banen. Selve stationsbygningen forsvandt kort tid efter banens lukning som den eneste bortset fra Kerteminde, der senere er nedrevet. På området er opført parcelhuse i begyndelsen af 1970'erne (Foto: srk 17/10-2009)

 

Her ses broens originale granitfundament (Foto: srk 17/10-2009)

 

Ved nærmere eftersyn dukkede der en stump jernbaneskinne op ved broen (Foto: srk 17/10-2009)

 

På dette billede fra 1956 ses vandløbsbroen ved den gule pil. Forrest i billedet ses indkørslen til Agedrup fra Bullerup/Odense. Huset ligger Agedrupvej 9 (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Banens tracé set mod Bullerup/Odense fra Agedrupvej. Broen er markeret med en gul pil. På skiltet til venstre står "Odense 10 (km)", Bullerup 1,2" og "Odense Fjord 10" (Foto: srk 17/10-2009)


Agedrup sporplan

Næste stop: VESTER KÆRBY


til oversigtskortet